En av årets nykommere: Thea-Adine E. Sandbech

 

Thea-Adine Ellingsdalen Sandbech har studert Møbel- og romdesign/interiørarkitektur ved KMD, UiB sitt Institutt for Design. Hun ble uteksaminert våren 2019 og er en av årets tre nykommere. Gratulerer med nominasjonen!

I sitt masterprosjekt, har Thea-Adine utforsket hvordan man kan forsterke opplevelsen av rom for synshemmede ved bruk av natur og arkitektur. Les mer om “Turapi” og prosessen bak.

Turapi

Hvordan kan en sammenkobling av virkemidler i arkitekturen og naturen forsterke opplevelsen av rom for synshemmede i et bynært naturlandskap? 

Turapi er basert på en undersøkelse av hvordan rom i naturen kan bli funksjonelt, estetisk og sanselig tilgjengelig for personer med synshemninger. Basert på synshemmedes behov og ønsker skal antall muligheter i samfunnet økes, samt opplevelsesspekteret. Med et dypdykk i miljøpsykologi fokuserer prosjektet på hvordan både bygde og naturlige omgivelser kan bidra til tilhørighet, trygghet og trivsel hos brukergruppen.

Hva ønsket du å utforske?

Prosjektet er tuftet på ønsket om økt forståelse av omgivelsenes påvirkningskraft – både det menneskeskapte og det naturlige. Med sansetilgjengelighet og miljøpsykologi som bakteppe, ønsket jeg å utforske hvordan rom kan tilpasses til fordel for alle sansene våre, og ikke bare synet. Det var interessant å se hvilke behov og ønsker synshemmede har i rom, da de aktivt tar i bruk sanseapparatet mer bevisst i forståelsen av omgivelsene. Selv om mye er gjort innen universell utforming for synshemmede, gjenstår det et omfang av tilpasninger og tilrettelegging for å åpne opp for flere muligheter og opplevelser i samfunnet. Jeg ønsket derfor å utforske hvordan et stedsspesifikt rom ute i naturen kan bidra til økt trivsel, tilhørighet og trygghet for denne Brukergruppen.

5.jpg

Hva har du oppdaget underveis?

Det er et større omfang av komplikasjoner og barrierer i omgivelsene våre for synshemmede enn vi er bevisst. Mens seende bruker synet mest aktivt i omgivelsene våre, bruker synshemmede hørselen, følesansen og lukt for å kompensere for synet. Eksempelvis et rom med dårlig akustikk og for mye støy kan gå utover egen kontroll, orientering, oversikt og opplevelse, som videre bidrar til dårlige opplevelser og utfordringer i sosiale settinger. For mange løse og flyttbare elementer i rom kan og bidra til det overnevnte. Det samme gjelder mangel på kontraster ved nivåforskjeller, forståelse av dybde og adskillelse av elementer for svaksynte. Faktorer som dette, og mye mer, kan medføre både fysiske og psykiske utfordringer hos synshemmede.

Det er også viktig å tilrettelegge rom som ivaretar aspekter som er grunnleggende for oss mennesker. Det handler om å bruke positive virkemidler i rom og arkitektur, samt inkludere vårt viktigste og iboende habitat – naturen. All forskning peker mot naturen og referanser til naturen som de mest foretrukne og viktigste egenskapene i omgivelsene våre. Gjennom evidensbasert forskning kan natur bidra til å redusere angst og depresjon, virke stressreduserende, bidra til økt konsentrasjon og lykkefølelse. Det er derfor like viktig for synshemmede som for seende at tilstedeværelse av natur og dens kvaliteter blir integrert i rommets utforming.

Isvegg_motkjøkken1_redigert.jpg

Hvordan har du valgt å løse denne oppgaven?

Med synshemmedes behov og ønsker som grunnlag, har jeg utformet rom-til-fasade framfor fasade-til-rom. Ved å inkludere funksjonelle behov tidlig i prosessen, tillot det meg å skape tilpassede rom som bidrar til enkel orientering, oversikt og kontroll. Inspirert av naturens egenskaper, har jeg brukt åpenhet, kontrast, lyd, lys, bevegelse og form i en romlig oversettelse. Det skal være med på å skape en sanselig opplevelse og romfølelse som oppmuntrer til vandring, utforskning og oppdagelse. De positive inntrykkene skal øke tilstedeværelse og distrahere oss fra bekymringer og stress.

Vi mennesker tiltrekkes av det som vi anser som vakkert, og kobler dette ofte opp til positive erfaringer og gode egenskaper. Jeg har derfor sett på hvilke estetiske kvaliteter som kan bidra til økt velvære i et rom; orden og sammenheng, moderat kompleksitet, innslag av naturelementer, godt vedlikehold, åpenhet og oversikt, utsyn og dagslys, samt kontinuitet. På sikt kan denne måten å utforme rom på være en rettesnor og et eksempel på hvordan rom kan og bør utformes for både personer med synshemninger, men også alle andre. Med Rundemanen, Storfjellet i Bergen som lokasjon har jeg utforsket hvordan disse egenskapene og kvalitetene kan implementeres.

Hvem vil særlig ha nytte av ditt prosjekt?

Primært vil synshemmede få mulighet til å inkluderes mer i samfunnet, der både opplevelsesspekteret og antall muligheter vil øke. I de fleste tilfeller stiller personer med en sanse- eller funksjonsnedsettelse dårligere økonomisk, noe som også bidrar til begrensinger. Det vil være et gratistilbud som tilbyr familier og vennegjenger å dra på tur sammen. DNT og andre turlag får mulighet til å dra på en dagstur, samt alle andre som har lyst på en opplevelsesrik og annerledes tur.

Kontakt: t.sandbech@gmail.com

Thea-Adine sitt masterprosjekt finner du utstilt hos Kaibosh under hele festivaluken.


 

KAIBOSH er et brillekonsept som gjør opprør mot den utdaterte og konservative måten å selge briller på. Dette gjør vi ved å tilby 100% Kaibosh designer briller til en rettferdig pris. Alt vi selger er designet i Norge. Takk til Kaibosh for at dere gjester Thea-Adine E. Sandbech hos dere, en av årets nykommere!

Adresse: Nikolaikirkeallmenningen 1F

 
NykommerElizabeth Bovoli